Aviso Legal

AVISO LEGAL

1. DATOS IDENTIFICATIVOS

En cumprimento co deber da información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de Xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, a continuación declárase o sitio web que figura aloxado baixo o nome de dominio estela.info ou estela.gal (en adelante “Estela”) como un sitio web xestionado por ESTELA LOXISTICA E PROXECTOS SL con CIF B36969756 (en adelante, “o prestador”) situada en Rúa Venezuela Nº 29, Oficina 2, 36203, Vigo (Pontevedra).

2. USUARIOS

O acceso e/ou uso do portal Estela atribue a condición de USUARIO, que acepta, dende dito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de Uso aquí reflectidas. As citadas Condicións serán de aplicación independentemente das Condicións Xerais de Contratación que no seu caso resulten de obrigado cumplimiento.

3. USO DO PORTAL

O portal proporciona o acceso a multitud de informacións, servizos, programas ou datos (en adelante, “os contidos”) en Internet pertencentes a Estela ou ós sus licenciantes ós que o USUARIO poida ter acceso. O USUARIO asume a responsabilidade do uso do portal. Dita responsabilidade exténdese ó rexistro que fose necesario para acceder a determinados servizos ou contidos.

En dito rexistro o USUARIO será responsable de aportar información veraz e lícita. Como consecuencia deste rexistro, ó USUARIO pódeselle proporcionar unha contraseña da que será responsable, comprometéndose a facer un uso dilixente e confidencial da misma. O USUARIO comprométese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos (como por exemplo servizos de chat, foros de discusión ou grupos de noticias) que Estela ofrece a través do seu portal e con carácter enunciativo pero non limitativo, a non empregalos para (i) incurrir en actividades ilícitas, ilegaies ou contrarias á boa fe e á orde pública; (ii) difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apoloxía do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humanos; (iii) provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos de Estela, dos seus proveedores ou de terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calesquera outros sistemas físicos ou lóxicos que sean susceptibles de provocar os danos anteriormente mencionados; (iv) intentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico de outros usuarios e modificar ou manipular as súas mensaxes. Estela resérvase o dereito de retirar todos aquelos comentarios e aportaciones que vulneren o respecto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a xuventude ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, ó seu xuizo, non resultaran adecuados para a súa publicación. En calquera caso, Estela non será responsable das opinións vertidas polos usuarios a través dos foros, chats, u outras ferramentas de participación.

4. POLÍTICA DE COOKIES

Facendo uso do sitio web, o USUARIO acepta o uso de cookies por parte de Estela a fin de asegurar o correcto funcionamiento do portal, podendo acceder á información detallada acerca do uso de ditas cookies en todo momento a través do enlace á sección Política de Cookies, accesible dende todas as páxinas do portal.

5. PROTECCIÓN DE DATOS

Estela cumpre coas directrices da Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Personal, o Real Decreto 1720/2007 de 21 de decembro polo que se aproba o Reglamento de desenvolvemento da Lei Orgánica e demáis normativa vixente en cada momento, e vela por garantizar un correcto uso e tratamiento dos datos personais do usuario. Para elo, xunto a cada formulario de recabado de datos de carácter personal, nos servizos que o usuario poida solicitar a Estela, hará saber ó usuario da existencia e aceptación das condicións particulares do tratamento dos sus datos en cada caso, poñendo a servicio do USUARIO a dirección de contacto contacto@estela.info, e informándolle da responsabilidade do fichero creado, a dirección do responsable, a posibilidade de exercer os sus dereitos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, a finalidade do tratamiento e as comunicacións de datos a terceiros no seu caso.

Asimesmo, Estela informa que da cumplimiento á Lei 34/2002 de 11 de xullo, de servizos da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico e lle solicitará o su consentimiento ó tratamento do seu correo electrónico con fines comerciales en cada momento.

6. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Estela por sí ou como cesionaria, é titular de tódolos dereitos de propiedade intelectual e industrial da sua páxina web, así como dos elementos contidos na mesma (a título enunciativo, imáxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estructura e deseño, selección de materiais usados, programas de ordenador necesarios para o seu funcionamiento, acceso e uso, etc.), titularidad de Estela ou bien de sus licenciantes.

Tódolos dereitos reservados. En virtud do disposto nos artigos 8 e 32.1, párrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reproducción, a distribución e a comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, da totalidad ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquer medio técnico, sen a autorización de Estela. O USUARIO comprométese a respetar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidad de Estela. Podrá visualizar os elementos do portal e incluso imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu ordenador ou en cualquier otro soporte físico sempre e cuando sexa, única e exclusivamente, para o seu uso personal e privado. O USUARIO deberá abstenerse de suprimir, alterar, eludir ou manipular cualquier dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estuviera instalado nas páxinas de Estela.

7. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE

Estela non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de cualquer natureza que puideran ocasionar, a título enunciativo: errores ou omisións nos contidos, falta de disponibilidade do portal ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesar de haber adoptado tódalas medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

8. MODIFICACIÓNS

Estela resérvase o dereito de efectuar sen previo aviso as modificacións que considere oportunas no seu portal, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma na que éstos aparezcan presentados ou localizados no seu portal.

9. ENLACES

No caso de que en Estela se dispuxesen enlaces ou hipervínculos hacia outros sitios de Internet, Estela non exercerá ningún tipo de control sobre ditos sitios e contidos. En ningún caso Estela asumirá responsabilidade algunha polos contidos de algún enlace pertencente a un sitio web alleo, nin garantizará a disponibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquer material ou información contida en ningún dos ditos hipervínculos ou otros sitios de Internet.

Igualmente a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

10. DEREITO DE EXCLUSIÓN

Estela resérvase o dereito a denegar ou retirar o acceso ó portal e/ou os servizos ofrecidos sen necesidade de preaviso, a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumplan as presentes Condicións Xeráis de Uso.

11. XENERALIDADES

Estela perseguirá o incumprimiento das presentes condicións así como calquer utilización indebida do seu portal exercendo tódalas accións civís e penáis que lle podan corresponder en dereito.

12. MODIFICACIÓN DAS PRESENTES CONDICIÓNS E DURACIÓN

Estela podrá modificar en calquer momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen. A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por otras.

13. LEXISLACIÓN APLICABLE e JURISDICCIÓN

A relación entre Estela e o USUARIO rexirase pola normativa española vixente e calquer controversia se someterá ós xulgados e tribunais da cidade de Vigo.

Comments are closed